Annons Annons

Nr 8/2019

Inledare

Seminarier är ett bra verktyg för utbildning 339

»IBS är den vanligaste funktionella mag–tarmsjukdomen och den mest frekvent förekommande gastroenterologiska sökorsaken i både primärvård och gastroenterologisk öppenvård.«

(0 kommentarer)

Signerat

Rutinerna brister inom behandlingsbegränsningar 341

»När det inte finns någon bot bör lindring av obehag, ångest och smärta vara målet – och det ska kommuniceras med patient och närstående på ett klokt sätt.«

(0 kommentarer)

Debatt

Inför specialistutbildning i kognitiv medicin för läkare 350

Nedsatt kognitiv funktion ses vid en rad sjukdomar men förbises inte sällan på grund av kunskapsluckor. Specialistutbildning i kognitiv medicin kan ändra på det. Debattörerna argumenterar för kognitiv medicin som basspecialitet och hur innehållet kan utformas.

(5 kommentarer)

Enkel åtgärd kan ge AT-läkare ökad trygghet i läkemedelsarbetet 350

Avsatt tid för kliniskt och praktiskt inriktad läkemedelsutbildning med kollegial diskussion ökar nyexaminerade läkares trygghet i läkemedelsarbetet, skriver Johan Lönnbro och Susanna Wallerstedt.

(0 kommentarer)

Nyheter

Ny upphandling väntar Bollnäs sjukhus 342

»Stora förändringar« gör att Aleris överlämnar driften av Bollnäs sjukhus. Men planen är att det även framöver ska drivas privat.

(0 kommentarer)

Nästan ett halvår till lex Maria 342

Tiden från en händelse till en lex Maria-anmälan har ökat med en tredjedel på några år och är nu 166 dagar. IVO varnar för upprepade incidenter och försvårade utredningar. Men det skulle också kunna vara tecken på bättre utredningar.

(0 kommentarer)

141 kömiljoner ska kapa Skånes köer 343

Alliansen i Skåne ska ge sjukhusen en morot att koordinera patienter och vårdpersonal. De 141 miljoner kronorna motsvarar Skånes del av den gamla kömiljarden.

(0 kommentarer)

Nepi slutar med läkemedelsepidemiologi 343

Stiftelsen Nepi – Nätverk för läkemedelsepidemiologi – kommer tills vidare inte att ägna sig åt läkemedelsepidemiologi. Orsaken är Socialstyrelsens inskränkningar i utlämnande av statistik för försäljning av enskilda läkemedel.

(1 kommentarer)

Ny dyr behandling ger nytt hopp vid Skelleftesjukan 344

Två nya genterapier godkändes förra året för behandling vid den genetiska sjukdomen familjär amyloidos med polyneuropati, som i Sverige kallas Skelleftesjukan. Läkartidningen har träffat Ole Suhr, professor i Umeå, som anser att de nya terapierna är ett stort steg framåt.

(3 kommentarer)

»Barn till EU-migranter hamnar i en gråzon« 344

Barn till EU-migranter hamnar i en gråzon när det gäller rätten till sjukvård. Därmed faller ett tungt ansvar på den enskilde läkaren. Det menar Kavot Zillén, doktor i medicinsk rätt, som med en ny bok vill väcka debatt i frågan. 

(0 kommentarer)

Mer primärvård i privat regi 344

Regionerna lägger allt mer pengar på att köpa tjänster av privata aktörer. Och antalet privata vårdcentraler närmar sig antalet offentliga, visar en ny rapport.

(0 kommentarer)

Läkarförening begär central förhandling om primärvården 345

Trots ett tillskott på 315 miljoner kronor till primärvården oroar sig Stockholms läkarförening för längre väntetider, fler arbetsuppgifter och försämrad arbetsmiljö. Nu begär föreningen central förhandling.

(1 kommentarer)

Snart rena sprutor i hela landet 346

Allt fler regioner inför sprututbyte för personer som injicerar droger efter att det kommunala vetot slopats. Även i Göteborg – där det länge funnits ett politiskt motstånd mot att dela ut sprutor till missbrukare – har en mottagning nu öppnat.

(0 kommentarer)

Krönika

»Kanske kunde familjen få hjälp av pappans pappa som kunde sälja en ko.« 353

En månadsgammal bebis, en ung fattig mamma och dito pappa. Ett handikapp som kostar pengar att åtgärda, och en prognos som inte bådar gott. Agneta Runbom, pensionerad geriatriker, berättar i sin krönika varför läkare måste fortsätta att inspirera till god barn- och mödrahälsovård även i avlägsna trakter.

(0 kommentarer)

Kultur

Hur många läser en doktorsavhandling? 384

En mening helt utan relevans mitt i doktorsavhandlingen passerade så gott som oförmärkt, låt vara att opponenten satte ett stort frågetecken i kanten. Doktoranden fick sin farhåga bekräftad om att nästan ingen läser en avhandling så noga.

(0 kommentarer)

Människor & möten

»Mina skämt kan handla om sånt som har hänt mig på riktigt« 385

Pär Lindström, barnhälsovårdsöverläkare i Region Gävleborg, står ibland på scenen som ståuppkomiker samt är med och driver GASTA, en klubb för utbildning i ståuppkomedi.

(1 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Så kan vi få starka och ansvarsfulla lärosäten 355

»Vidare föreslås att uppdraget om livslångt lärande åter explicit slås fast i högskolelagen.«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Eva Rask 355

Eva Rask, docent, överläkare, Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro, är en av författarna till en artikel om postprandial hypoglyk­emi efter överviktskir­urgi.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Alltför många inkluderas i vårdförlopp urinblåsecancer 356

Hos mindre än 1 procent av dem under 75 år som inkluderats i standardiserat vårdförlopp för urinblåsecancer med makroskopisk hematuri och bakteriuri och/eller symtom som vid urinvägsinfektion diagnostiseras en cancer. Det är därför inte motiverat att de inkluderas i standardiserat vårdförlopp. Tyst makroskopisk hematuri är däremot ofta orsakat av blåscancer, och det är angeläget att den utreds.

(19 kommentarer)

Nya rön

Toxisk hudreaktion av läkemedel i tidigare solbränd hud 357

Efter tre dagar med docetaxel började patienten få ont i huden på ryggen, och på femte dagen sågs ett utbrett, rodnat hudutslag. Utseendet påminde om en akut solbrännskada, men patienten hade inte varit solexponerad de senaste veckorna.

(0 kommentarer)

Översikt

Differentialdiagnostik och handläggning vid synkope - Riskstratifiering kan underlätta handläggningen, visar nya riktlinjer från europeiska kardiologföreningen 358

Synkope definieras som övergående medvetandeförlust utlöst av cerebral hypoperfusion, kännetecknad av snabb insättning och kort duration samt spontan och komplett återhämtning. Den europeiska kardiologföreningen utkom under 2018 med nya riktlinjer. Ett viktigt tillskott är ett förslag till riskstratifiering utifrån högrisk- och lågrisktecken.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Hypoglykemi – problematisk komplikation av överviktskirurgi 363

Postprandial hypoglykemi är en komplikation till bariatrisk kirurgi som kan få allvarliga följder. Här beskrivs ett fall, vad som är känt om bakomliggande mekanismer och möjlig behandling.

(0 kommentarer)

Rapport

Låg sannolikhet för cancer i urinorganen vid makroskopisk hematuri och samtidig bakteriuri 366

Det prediktiva värdet för cancer i urinorganen vid makroskopisk hematuri var signifikant lägre hos patienter med samtidig bakteriuri jämfört med patienter utan bakteriuri. Det visas i en studie som följt upp patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp avseende cancer i urinblåsa och de övre urinvägarna.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!