Annons Annons

Nr 42/2018

Inledare

Läkare utan gränser har vuxit rejält 1667

Elin Folkesson, som är infektionsläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, har varit iväg 14 gånger. Hon menar att det är givande att arbeta under andra omständigheter än de som gäller hemma i Sverige.

(0 kommentarer)

Signerat

Fredspriset uppmärksammar sexualiserat våld 1669

»… finns flera rapporter som visar att respekten för läkares roll i väpnade konflikter kontinuerligt hotas.«

(0 kommentarer)

Debatt

Lägst kostnad ger ökad risk för felmedicinering 1680

Det är dags att TLV omprövar spotmarknadsstrategin vid uppköp av läkemedel och övergår till att upphandla läkemedel för två år i taget, skriver Ulf Paulsson (»patient med kunskaper om inköpsstrategier«).

(5 kommentarer)

Ingen anledning att ifrågasätta intagnings-CTG 1680

Intagnings-CTG är en effektiv metod som förespråkas på alla förlossningsenheter. Flera tidigare studier har missförstått användningen av intagnings-CTG och kommit till felaktiga slutsatser, skriver Lizza Parts (bilden) och Pelle G Lindqvist.

(3 kommentarer)

Nyheter

Ortogeriatrisk jour på akuten gav snabbare vård för sköra äldre 1670

Victor Linder, ST-läkare i geriatrik, och Emilia Möller Rydberg, ST-läkare i ortopedi, kom på ett sätt att förbättra vården för sköra äldre med akuta ortopediska besvär. Nu har deras idé om en geriatrisk läkare på akutmottagningen testats vid Mölndals sjukhus.

(1 kommentarer)

Nya rapporten från FN:s klimatpanel - En halv grad får stora hälsoeffekter 1670

En halv grads skillnad i temperaturökning kan vara avgörande för hundratals miljoner människor. Sjukdomars spridning, luftkvalitet och värmerelaterad ohälsa påverkas generellt negativt, visar den internationella klimatpanelens analys.

(0 kommentarer)

Nationellt vårdprogram i akut onkologi för andra än onkologer 1671

Ett nytt nationellt vårdprogram – det första i sitt slag – ska se till att vuxna cancerpatienter som söker akut för exempelvis biverkningar av immunterapi på andra håll än i cancervården får rätt hjälp.

(0 kommentarer)

SLF student utland firar 10 år 1672

I år är det tio år sedan Sveriges läkarförbund student utland bildades. Det firas på helgens utlandskongress i Riga, Lettland – en ort som blivit allt populärare bland svenska läkarstudenter.

(0 kommentarer)

Oro bland utlandsstudenterna inför slopad svensk AT 1672

Slopandet av allmäntjänstgöring, AT, och införandet av basttjänstgöring, BT, blir viktiga frågor för SLF student utland nästa år. Utlandsstudenterna ska enligt förslaget göra BT redan år 2020. »Det finns en risk att vi blir försökskaniner«, säger ordföranden Gustaf Kallryd.

(0 kommentarer)

I 25 år på uppdrag i världen 1674

Tillräckligt stor för att tillhandahålla logistik, säkerhet och andra redskap som läkare behöver för att jobba i fält i krisområden. Samtidigt snabbfotad, flexibel och enastående populär bland givarna. Läkare utan gränser i Sverige fyller 25 i år. 

(0 kommentarer)

Hon har varit på flest uppdrag 1679

Elin Folkesson, 41 år, infektionsläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, är den svenska läkare som varit ute på flest uppdrag för Läkare utan gränser.

(0 kommentarer)

Patientsäkerhet

Efter cancerköerna 2017 – IVO-kritik för lång väntan i ytterligare ett fall 1671

Inspektionen för vård och omsorg kritiserar Karolinska universitetssjukhuset efter att en patient, som senare avled, fått vänta 72 dagar på operation.

(0 kommentarer)

Krönika

»B vill hellre leva som bror till Jesus och vara ’stor på det’ än att leva som vi i vår gråa vardag.« 1683

Som schizofren, ställd på mediciner med begränsad verkan kan man vara megaloman och »stor på det«, medan man som nymedicinerad schizofren, kalibrerad att leva det gråa vardagsliv som alla andra lever, kanske längtar tillbaka till det förra tillståndet. Hans Olsson berättar i sin krönika. 

(1 kommentarer)

Kultur

Ondska och alkohol – en resa genom himmel och helvete 1726

Ondskan och alkoholen är två teman som återkommer i den norska författaren Jens Bjørneboes produktion. Bjørneboe betraktade tillvaron från ett individualistiskt outsiderperspektiv och skrev bland annat fjorton romaner. Hans missbruksproblem följde honom under hela livet, berättar Lars Sjöstrand, psykiater och beroendeläkare. 

(0 kommentarer)

Människor & möten

»Jag ville göra någonting som kändes meningsfullt« 1729

Marie Inhammar, ST-läkare i pediatrik kom nyligen hem från arbete för Läkare utan gränser på ett fältsjukhus i anslutning till det stora lägret för rohingya-flyktingar vid gränsen mellan Bangladesh och Burma.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Behovet av koncis information är stort 1685

»Vikten av en välskriven remiss kan inte nog betonas.«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

4 frågor till Felicia Ahlner 1685

Felicia Ahlner, folkhälsovetare, Göteborgs universitet, är en av författarna till en artikel om alkoholproblematik hos äldre.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Riskstratifiering vid pulmonell arteriell hyper­tension - Ger bättre behandling och prognos – högspecialiserat omhändertagande vid universitetssjukhusen krävs 1686

Pulmonell arteriell hypertension (PAH) beror på sammandragning, remodellering och in situ-trombotisering i små lung­artärer. Riskstratifiering från den europeiska kardiologföreningen (ESC) och European Respiratory Society (ERS) är ett nytt sätt att utvärdera kliniskt status vid sjukdomen.

(0 kommentarer)

Nya rön

MONICA-undersökningen utvärderar Västerbottens hälsoundersökning - Bättre blodtryck, mindre rökning med primärvårdsbaserad prevention 1688

Blodtryck, glukos och rökning förbättras i jämförelsen i snabbare takt i ett län med ett program för primärvårdsbaserad primärprevention. Det visar en jämförelse av tidstrender för kardiovaskulära riskfaktorer i Västerbotten och Norrbotten.

(0 kommentarer)

Ingen skillnad i livskvalitet vid varierad dos levotyroxin 1688

Det fanns ingen skillnad i effekt avseende livskvalitet och kognition hos patienter som i en studie behandlades med tre olika doser levotyroxin. Fynden ger anledning att diskutera rimliga förväntningar hos läkare och patienter med hypotyreos som efterfrågar högre dos vid kognitiva symtom.

(2 kommentarer)

Temainledning

Reformerad alkoholvård kan nå fler 1691

I detta tema diskuteras förutsättningar för ett nytänkande inom behandlingen av alkoholproblem, med fokus på den stora majoriteten personer med lindrigt till måttligt beroende. 

(0 kommentarer)

Temaartikel

Alkoholberoende ett föränderligt tillstånd av varierande grad 1692

Flera studier pekar på att alkoholberoende är ett föränderligt tillstånd som många kommer in i, men flertalet också kommer ut ur. Dessa epidemiologiska resultat har stor betydelse för synen på personer med alkoholproblem och för hur behandlingsinsatser kan utformas.

(0 kommentarer)

Vård av alkoholberoende – behov av expansion till nya grupper 1694

Alkoholberoende behöver bli en angelägenhet för fler delar av sjukvården, såsom primärvård. Det behövs också ökad diagnostik och användning av evidensbaserade behandlingsmetoder för alkoholberoende.

(0 kommentarer)

Flera behandlingar för alkoholproblem är bevisat effektiva - Utmaningen är att realisera behandlingarna i vården så att personer med lindrigt–måttligt beroende får hjälp 1697

Det stora flertalet med alkoholberoende har lindrigt till måttligt beroende. Genom att erbjuda evidensbaserade insatser ökar möjligheten att förebygga en fortsatt negativ utveckling. Utmaningen är dock att dessa insatser sällan erbjuds inom hälso- och sjukvården och inte heller inom primärvården, som har den största kontaktytan mot personer med alkoholberoende.

(0 kommentarer)

Fler kan få beroendebehandling om den integreras i primärvård - De med riskbruk och skadligt bruk kan nås med rådgivning 1700

Få med alkoholproblem söker vård. Skam och stigma är viktiga hinder. Genom att integrera beroendebehandling i primärvården kan fler nås.

(3 kommentarer)

Nya metoder behövs för alkoholarbetet i primärvården 1702

Det är främst två åtgärder som krävs för ett effektivt alkoholarbete i primärvården: en ny form av screening som utgår från patientens hälsoproblem och enkla effektiva metoder för att behandla alkoholberoende. 

(0 kommentarer)

Beroendevården behöver byta riktning och bli patientcentrerad - Kontrollerat drickande som behandlingsmål kan vara en väg dit och få fler att söka vård 1705

Få söker vård i Sverige för att få hjälp med att dricka mindre alkohol. Fler skulle sannolikt söka vård om alternativet att pröva en målsättning om kontrollerat drickande erbjöds inom vården. 

(0 kommentarer)

Alkohol och äldre – eftersatt fråga hos våra vanligaste patienter 1708

Alkoholkonsumtionen hos äldre har ökat på senare tid, liksom alkoholrelaterade skador. Rutiner för hur alkoholproblematik i denna grupp hanteras inom vården kan förbättras.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!