Annons
Annons Annons

Nr 4/2020

Inledare

Arbetsmarknaden viker – då krävs det nya åtgärder 71

Den samlade bilden blir att situationen är oroande för läkarkollektivet. Sveriges yngre läkares förening, Sylf, varnar till exempel för att underläkarna kan råka särskilt illa ut.

(0 kommentarer)

Signerat

Var rädd om din tid  – särskilt din övertid 73

Övertid handlar om mer än bara ersättningen. Det handlar om hållbara arbetsförhållanden.

(0 kommentarer)

Debatt

Gynnsamt att låta patienten mäta ögontrycket själv 86

Ögontryckmätning i hemmet upptäcker trycktoppar utanför mottagningstid, engagerar patienter med glaukom och är kostnadseffektiv, skriver Enping Chen och Laurence Quérat.

(3 kommentarer)

Vårdrelaterade infektioner både kan och ska förebyggas 86

Ny kunskap om vårdrelaterade infektioner ökar kraven på svensk sjukvård. Antalet infektioner minskar inte i önskad takt, vilket har så stor påverkan på mortalitet, morbiditet och livskvalitet att det kan anses som ett folkhälsoproblem, skriver Birgitta Lytsy och medförfattare.

(3 kommentarer)

Nyheter

Akuten i Växjö låser dörrar och begränsar antalet anhöriga 74

För att minska risken för hot och våld har chefen på akuten i Växjö beslutat att testa ett par nya åtgärder. Dörrar ska låsas kvällstid och bara en anhörig ska få följa med patienten.

(1 kommentarer)

Östergötland tar bort tak för pensionsålder 75

Region Östergötland avskaffar taket i pensionsåldern. Anställningar kommer inte avslutas automatiskt vid 68 år – i stället får medarbetaren själv bestämma.

(1 kommentarer)

Regeringen utreder gräddfiler i sjukvården 75

Socialminister Lena Hallengren (S) ger Vårdanalys uppdraget att utreda om försäkringspatienter får företräde i sjukvården. Regeringen ska också lägga förslag som hindrar »gräddfiler«.

(0 kommentarer)

Få kliniker har resurser för fler igångsättningar 76

Snart får förlossningsvården nya riktlinjer för igångsättning vid överburenhet. Få kliniker har dock resurser att klara av ett ökat antal induktioner, enligt en kartläggning som Vårdfokus gjort.

(0 kommentarer)

Bakslag för mobilt geriatriskt team 76

Tillgång till ett mobilt geriatriskt team förhindrade inte inläggning på sjukhus hos multisjuka äldre mer effektivt än vad vanlig vård gjorde, enligt en ny studie i Jönköping. Nu har teamet lagts ned.

(4 kommentarer)

Fler med stroke ska behandlas med trombektomi 77

Tidsfönstret för behandlingsmetoden trombektomi utvidgas till 24 timmar hos vissa patienter. Det – liksom robotträning – är några av nyheterna i de uppdaterade nationella riktlinjerna för vård vid stroke.

(0 kommentarer)

Tuffare tider oroar unga läkare 78

En historisk läkarvarselvåg sveper över Stockholm – samtidigt som många regioner står
inför rekordbesparingar och ska krympa kostymen. Mycket pekar på att underläkarna
kommer att drabbas hårt. En del varnar till och med för en förlorad generation av läkare.

(0 kommentarer)

»Det känns som om man drar undan mattan för oss« 83

Flera glesbygdsregioner kämpar med rekordunderskott och under 2020 väntar stora sparpaket. De yngre läkarna oroar sig för framtiden. Färre ST-tjänster tillsätts. Läkarföreningarna får oftare larm om vikariat som avslutas trots muntliga löften om en ST-tjänst.

(0 kommentarer)

Krönika

»Att gråta inför mina patienter när jag vill vara stark och professionell känns som ett svårt nederlag.« 89

Ska man ifrågasätta sin förmåga att verka som läkare om man i sitt förhållningssätt till det otänkbara uttrycker sin empati genom en känsloyttring som vanligtvis uppfattas som svaghet och brist på kontroll? Tina Vilhelmsson berättar om en typisk situation då läkare kan ställa sig just den frågan.

(3 kommentarer)

Kultur

Idolf var bara förnamnet ... - Om en svensk militärläkare, hans tid, gärning och äventyr 1855–1944 122

Militärläkaren dr Rosengren med det ovanliga och för en svensk läkare unika förnamnet Idolf levde ett aktivt och omväxlande liv mellan 1855 och 1944. Om honom, hans tid, gärning och äventyr berättar sentida kollegan S Gunnar Edlund.

(0 kommentarer)

Människor & möten

Insatser för krigets civila offer blev en avhandling 125

Andreas Älgå, kirurg på Södersjukhuset i Stockholm, har i en doktorsavhandling studerat den kirurgiska handläggningen av krigsskador bland civila i områden med begränsade sjukvårdsresurser.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Individanpassning kräver flera perspektiv 91

»Det kan även föreligga genetiska skillnader mellan individer vad gäller … ett läkemedels måltavla.«

 

(0 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Pontus Nauclér 91

Pontus Nauclér har tillsammans med kollegor gjort en studie som visar att prevalensen för vårdrelaterade infektioner enligt den svenska punktprevalensmätningen var högre än i en mätning enligt ECDC:s definitioner.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Blodtryckssänkande till natten – komplement men inte praxis - Metodologiska problem i Hygia-studien gör att fler resultat bör inväntas innan ordinationen ändras 92

Den nyligen publicerade Hygia-studien fann lägre risk för hjärt–kärlsjukdom om blodtryckssänkande läkemedel intogs till natten i stället för på morgonen. Studien är dock behäftad med en rad metodologiska problem och resultaten av kommande studier bör inväntas innan ordinationen ändras.

(4 kommentarer)

Nya rön

Ökad risk för död i kolorektal cancer vid ulcerös kolit 94

Den relativa risken för kolorektal cancer verkar ha minskat under senare år, men fortfarande ses en överrisk för såväl insjuknande som död i kolorektal cancer hos patienter med ulcerös kolit.

(0 kommentarer)

Litiuminducerad hypotyreos oftast reversibel efter litiumutsättning 94

En studie visar att litiumassocierad hypotyreos tycks vara reversibel hos de flesta patienter efter avslutad litiumbehandling, och fyndet talar för att läkare i större utsträckning bör försöka seponera substitutionsbehandling av litiumassocierad hypotyreos.

(0 kommentarer)

En ny diabetesmekanism identifierad i studier av gastrisk bypass 95

En ny mättnadshämmande mekanism, ketonproduktion i tunntarmsslemhinnan, har identifierats i en studie som undersökt effekterna av gastrisk bypass. Förhoppningen är att upptäckten ska möjliggöra en ny typ av framtida läkemedel som kan efterlikna effekterna av gastrisk bypass på diabetes och övervikt.

(0 kommentarer)

Arbetsförmåga vid cykelarbetsprov en stark prognostisk markör 96

Sambandet mellan grad av arbetsförmåga och dödlighet har nyligen undersökts i en studie. Det visade sig att sänkt arbetsförmåga, jämfört med normal arbetsförmåga, var associerad med en progressivt ökande risk för död eller kardiovaskulär död för varje ytterligare grad av sänkning.

(0 kommentarer)

Översikt

Ny behandling vid migrän kräver bättre vårdstruktur - 90 procent blir hjälpta i primärvården – fåtalet behöver insatser av specialist 97

Huvudvärk är den vanligaste neurologiska sjukdomen under yrkesverksam ålder. Den vanligaste svåra huvudvärkssjukdomen, migrän, ger stor påverkan på patientens hälsa och välbefinnande och medför stora samhällskostnader. Ett nytt läkemedel finns på marknaden och ger nya möjligheter för migränvården.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Prevalensen av vårdrelaterade infektioner högre i svensk mätning - Omgranskning av journaler gav bättre överensstämmelse mellan svensk punktprevalensmätning och ECDC-definitioner 101

Prevalensen för vårdrelaterade infektioner enligt den svenska punktprevalensmätningen var högre än i en mätning enligt ECDC:s definitioner. Det visar en studie från Västerbotten och Karolinska universitetssjukhuset. Expertgranskade data ger dock bra till mycket bra överensstämmelse mellan de olika definitionssystemen.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Synovialt sarkom – en högmalign tumörsjukdom som kan ha egendomligt kliniskt förlopp 106

Synovialt sarkom utgör knappt 10 procent av alla mjukdelssarkom, drabbar yngre patienter och är ofta lokaliserade lednära, men ytterst sällan intraartikulärt. I två fallbeskrivningar beskrivs hur svårtolkat det kliniska förloppet kan vara.

(0 kommentarer)

Dystrophia myotonica typ 1 ovanlig orsak till bradykardi hos unga - Synkopeepisoder hos 24-årig kvinna visade sig bero på sjuk sinusknuta till följd av neuromuskulär sjukdom 108

Dystrophia myotonica typ 1 är en sällsynt men viktig differentialdiagnos vid bradykardi hos unga. Framför allt anses höggradigt atrioventrikulärt block II–III orsaka synkope, men det kan även orsakas av sinus­arrest, vilket denna fallbeskrivning visar.

(1 kommentarer)

Läkemedelsfrågan

Leverskada av flukloxacillin – ökad risk hos kvinnor och äldre 111

Flukloxacillin anses vara en ledande orsak till antibiotikaorsakad leverskada i flera länder Förekomsten uppskattas som 1 på 10 000–30 000 förskrivningar.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!