Annons Annons

Nr 39-40 2013

Klinik & vetenskap

Reflexion

Veta bäst är stort – veta bättre är större 1707

»Givetvis är det en viktig fråga att alla patienter får bra vård. Men riktigt bra utforskningar av detta minerade fält är mer en fråga för forskare än för en myndighet.«

(6 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Att inte göra för mycket - Att läkaren gör lagom mycket är gynnsamt för både patienten och ekonomin 1720

Överdiagnostik medför att personer med inga eller ringa symtom får en diagnos utan praktisk betydelse. Överbehandling blir ofta följden. Onödig och kostsam vård kan skada patienten. Snedvridande ekonomiska incitament för viss vård och tveksamma behandlingsvinster vid screening är en orsak.

(1 kommentarer)

Nya rön

Ökad demensrisk vid högt blodsocker 1722

Högt blodsocker kan kopplas till ökad risk för demens även hos icke-diabetiker.

(0 kommentarer)

Kontrastmedel kan akut förvärra symtom hos patienter med myasteni 1722

En rapport publicerad 2013 tyder på att det finns ett samband mellan akuta myastena symtom och intravaskulära lågosmolära jodkontrastmedel och isoosmolära kontrastmedel hos patienter med myasthenia gravis.

(0 kommentarer)

Luftföroreningar kopplade till hjärtsvikt 1723

Ökade halter av kolmonoxid, svaveldioxid och kvävedioxid i luften var alla förknippade med fler fall av både sjukhusinläggning och mortalitet i hjärtsvikt.

(1 kommentarer)

Sårkantsskydd minskar inte infektionsrisken vid laparotomi 1723

Anordningar för att skydda sårkanterna vid bukoperationer kan inte rekommenderas, är slutsatsen av en studie publicerad i BMJ.

(0 kommentarer)

Allt bättre kognitiv förmåga hos 90-åringar 1723

90-åringar födda 1915 hade bättre kognitiv förmåga än 90-åringar födda 1905, enligt en studie gjord i Danmark.

(0 kommentarer)

Internetbaserad träning minskade antibiotikaförskrivning 1724

Primärvårdsläkare som genomgått ett internetbaserat träningsprogram minskade sin antibiotikaförskrivning jämfört med en kontrollgrupp, visar en studie publicerad i Lancet.

(0 kommentarer)

Manlig övervikt för typ 1-diabetes i åldern 15–39 år 1724

Det är rimligt att se den manliga dominansen av typ 1-diabetes i åldrar från 15 års ålder upp till 40–50 år som biologiskt betingad.

(0 kommentarer)

Ingen effekt av cannabinoider vid progressiv MS 1725

Sex månaders behandling med dronabinol påverkade inte sjukdomsutvecklingen vid progressiv MS.

(0 kommentarer)

Talamotomi med ultraljud gav effekt mot tremor 1725

15 patienter med svårbehandlad tremor har i en studie fått genomgå icke-invasiv talamotomi med ultraljud.

(0 kommentarer)

Lägre risk för komplikationer vid förlossning hemma 1725

För kvinnor med lågriskgraviditeter innebär inte planerad hemförlossning någon ökad risk för allvarliga komplikationer. Snarare tvärtom, i alla fall för omföderskor, enligt en studie från Nederländerna.

(6 kommentarer)

Temainledning

Dopning berör hela samhället 1727

Användning av dopningspreparat är troligen långt vanligare i samhället i stort än inom föreningsidrotten – trots att Sverige har en mycket omfattande legal reglering av dopning. Att tidigt upptäcka och behandla missbruk med dopningsmedel är en viktig aspekt i arbetet mot dopning.

(0 kommentarer)

Rapport

Dopingjouren svarar på frågor, utbildar, nätverkar, forskar … 1728

Dopingjouren har i snart 20 år gett råd till allmänheten i dopningsfrågor. Jouren är också en resurs i det nationella arbetet för att minska missbruket av dopningsmedel och dess skadeverkningar.

(0 kommentarer)

Översikt

Anabola androgena steroider vanligare i samhället än i idrotten 1732

Missbruk av anabola androgena steroider är nu ett etablerat samhällsproblem. Laboratorieanalyser visar en ökning av antalet positiva prov från företag och sjukvård. Preparaten finns på den illegala marknaden och säljs öppet via internet. 

(1 kommentarer)

Fortfarande oklart om steroider framkallar eget beroende 1736

De senaste decenniernas forskning har visat att anabola androgena steroider påverkar signalsubstanser i hjärnans belöningssystem och ger ökad känslighet för beroendeframkallande droger. Frågan om steroidernas egen potential att framkalla beroende återstår dock att utreda.

(0 kommentarer)

Steroider är ett växande problem på gymmen 1741

17–35-åriga gymtränande män är den största riskgruppen för missbruk av anabola androgena steroider. Det är viktigt att hålla diagnosen i minnet – de berättar sällan spontant om sitt missbruk. Ju tidigare diagnos, desto bättre chans till behandling. 

(0 kommentarer)

Signerat

Vården av sköra äldre behöver förbättras 1711

»Kontinuitet och tillgänglighet måste prioriteras för dem som har de största medicinska behoven.«

(0 kommentarer)

Debatt

Prioritera utifrån produktivitet – ett etiskt problem? 1712

SBU framhåller i denna artikel vikten av transparens i hälsoekonomiska underlag och efterlyser en samhällelig debatt om huruvida produktion och konsumtion bör styra fördelningen av hälso- och sjukvårdens resurser.

(0 kommentarer)

Nationell harmonisering av alkoholmarkören PEth 1747

Equalis expertgrupp för läkemedel och toxikologi har i samarbete med de svenska laboratorier som i dag utför analyser av alkoholmarkören fosfatidyl­etanol (PEth) tagit fram ett förslag till harmonisering av mätning och svarsrutiner för PEth.

(0 kommentarer)

Blodtrycksbehandling av svarta patienter 1748

Henrik Nyström betonar vikten av en varierad medicinsk behandling vid hjärt–kärlsjukdom hos patienter från olika etniska grupper.

(1 kommentarer)

Nyheter

Artiklar dras tillbaka - Forskningsfusk i blodtrycksstudier 1714

Data i två japanska studier av blodtryckssänkaren valsartan (Diovan) uppges ha manipulerats. Den svenske kardiologen Björn Dahlöf är medförfattare till båda.

(0 kommentarer)

Björn Dahlöf: - »Jag har inte kunnat kontrollera originaldata« 1715

Björn Dahlöf säger att han inte har kontrollerat originaldata utan litat på de japanska kollegorna. Något som han ångrar nu.

»Nu kan jag inte garantera att ingenting har hänt«, säger han.

(1 kommentarer)

Misstankarna utreds inte vid Göteborgs universitet 1716

Rektor vid Göteborgs universitet lämnar ärendet om oredlighet i forskningen rörande de två valsartan-studierna utan åtgärd.

(1 kommentarer)

Ministern – lyssna på oss! 1717

Läkaruppropet samlade under några dagar i juni flera tusen namnunderskrifter. Tv, radio och tidningar fylldes med engagerade läkare som efterlyste en mänskligare vård baserad på professionella principer i stället för på produktionskrav. Gensvaret från socialministern var dock ljummet 

(3 kommentarer)

Hyrläkarstoppet i Östersund - »Patientsäkerheten i fritt fall« 1718

Nio familjeläkare i Östersund har lämnat sina tjänster efter landstingets hyrläkarstopp. Arbetssituationen och riskerna för patientsäkerheten blir nu en fråga för Arbetsmiljöverket.  »Det är ett mycket allvarligt läge för primärvården i Östersund«, säger Lorenz Risk-Plotzki, ordförande i Distriktsläkarföreningen i Jämtland.

(2 kommentarer)

Vården av kroniskt sjuka ska bli bättre 1718

Regeringen vill avsätta 50 miljoner kronor 2014 för att stödja vården av kroniskt eller långvarigt sjuka, enligt budgetpropositionen. 

(3 kommentarer)

Kultur

Vi uppfann musik och dans för att överleva 1749

När människan steg ner från träden för att ta sina första steg på två ben uppstod ljuv musik - så småningom. Släktingarna kvar i träden äger inte musikalitetens gåva, enligt en färsk hypotes.

(0 kommentarer)