Annons Annons

Nr 1-2/2019

Inledare

Om vikten av att vara redo för en kris 3

I samtliga fall lyckades dessa läkare tillsammans med annan personal hantera de olika händelserna. Med distans till de olika händelserna nämner de dock vikten av att vara förberedd för det oväntade. Det innebär som Christer Petersson säger att »öva, öva, öva«.

(0 kommentarer)

Signerat

Införandet av bastjänstgöring en stor framgång 5

»Vi skulle förlora AT utan att få någon ny motsvarighet på plats.«

(0 kommentarer)

Debatt

Spårbarhet av kirurgiska implantat: dags att sätta streck 18

Ett internationellt konsortium av grävande journalister har nyligen rullat upp den bristfälliga kontrollen och spårbarheten av implantat som inte hållit måttet. Det finns en elegant och billig lösning på problemet: spårbarhet av kirurgiska implantat, skriver Ulrica Bergström et al.

(2 kommentarer)

Apropå! »Gender gap« – ljuspunkter i mörkret 19

En nyligen publicerad artikel visar att det kan finnas tecken på att klyftan mellan könen (the gender gap) i vetenskapliga artiklar på det medicinska området håller på att överbryggas, skriver Johan Hambraeus.

(0 kommentarer)

Nyheter

125 läkare ger KS läkarförening stark kritik efter antisemitiska trakasserier 6

Det behövs en oberoende granskning av Karolinska universitetssjukhusets läkarförening i samband med fallet om antisemitiska trakasserier. Det menar 125 läkare som i ett brev riktar skarp kritik mot föreningen.

(2 kommentarer)

Digital pionjär fyller tre år 6

Vad kan andra landsting lära sig av den regiondrivna digitala primärvården i Region Jönköpings län, Bra liv nära?

(0 kommentarer)

Socialstyrelsen: - Omöjligt att ge råd om ME 7

Det blir inget nationellt kunskapsstöd eller stöd för sjukskrivning till vården, kring myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom. I alla fall inte just nu. I dag är underlaget helt enkelt för dåligt, enligt Socialstyrelsen.

(0 kommentarer)

Nya arbetssätt ska ge enhetlig och effektiv etikprövning 7

Ökad enhetlighet och förbättrad effektivitet i handläggningen av ansökningar om etikprövning. Det är några av målen för den nya Etikprövningsmyndigheten som vid årsskiftet ersatte de regionala etikprövningsnämnderna.

(0 kommentarer)

600 sjukhusläkare i upprop på SU 8

Drygt 600 läkare har ställt sig bakom uppropet på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Nu är uppropet överlämnat till sjukhus- och regionledning.

(2 kommentarer)

De medicinska åldersbedömningarna - Även Smer vill se oberoende granskning av åldersbedömningarna 8

Regeringen bör tillsätta en oberoende granskning av de medicinska åldersbedömningarna av asylsökande. Det efterlyser Statens medicinsk-etiska råd, Smer, i en skrivelse till Justitiedepartementet.

(1 kommentarer)

Översvämningen på Ryhov hotade slå ut all ström 10

Ibland inträffar det oväntade. En allvarlig bussolycka, ett långvarigt IT-haveri som slår 
ut journalsystemen i en hel region eller ett »hundraårsregn« som nästan gör ett helt sjukhus strömlöst. Hur är det att ha en ledande roll när det sker? Vi har frågat tre läkare som vet. 

(0 kommentarer)

Krönika

»Dessa individer är högt prioriterade i Prioritetsutredningen – men lågt i verkligheten.« 21

Man försöker få patienten mindre beteendestörd genom att prova varenda medicin som finns. Kanske är det etiskt fel då patienten själv inte tycks lida av sin svåra autism, snarare tvärtom. Hans Olsson berättar individer som prioriteras högt i Prioritetsutredningen men lågt i verkligheten.

(3 kommentarer)

Kultur

Försök med Minerva – den fjära och den kära 54

Det krävs mod för att göra den fjära Minerva sin kur. Gudinna som hon är, beskyddare av visdom, konst och hantverk, måste man anstränga sig för att vinna hennes gunst. Ola Sköld, senior professor i mikrobiologi, berättar om några framgångsrika försök.

(0 kommentarer)

Producera mera! 56

En dikt ur diktsamlingen: »Ett bett i mitt hjärta. Om möten i vården« av Yvonne Jarlvik.

(0 kommentarer)

Människor & möten

»Man kan göra så mycket nytta i jobbet – med väldigt små medel« 57

Elisabeth Olhager, neonatolog, docent och verksamhetschef på Skånes universitetssjukhus i Lund, har fått forskningsanslag för att studera förutsättningarna att minska mortaliteten bland nyfödda i Sverige.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Åsa Lindberg 23

Åsa Lindberg, ST-läkare, medicinkliniken, Hallands sjukhus, är en av författarna till en artikel om bakteriemi med Clostridium perfringens.

(0 kommentarer)

Reflexion

Har vi råd att inte investera? 23

»Personalflykt, framför allt av erfarna, kompetenta mentorer och kollegor, följer. Nya relationer måste byggas upp.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Läkares personkännedom sparade liv och resurser - Personlig kontinuitet viktig i ett nytt svenskt vårdsystem 24

En amerikansk studie visade att personlig kännedom om patienten sparade resurser och minskade mortalitet. En ny svensk primärvårdsorganisation med personlig listning på läkare skulle bidra till ökad kontinuitet samt lösa arbetsmiljöproblem.

(5 kommentarer)

Nya rön

Gåband vid skrivbordet kan öka den fysiska aktiviteten på jobbet 26

I en studie har man undersökt långtidseffekter av att installera gåband på kontor. Deltagarna var 80 friska kontorsarbetare mellan 40 och 67 år med mestadels stillasittande arbetsuppgifter och ett BMI mellan 25–40 kg/m2.

(0 kommentarer)

Hög överlevnad hos tillväxthämmade barn 26

Riskökningarna för död efter första levnadsmånaden är låg bland barn med tillväxthämning. En överväldigande andel av de tillväxthämmade barnen överlever till 18 års ålder. Det visar en svensk studie.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Akutläkardriven propofolsedering är säker vid elkonvertering 28

Kompetens vid procedursedering ingår i målbeskrivningar för specialiteten akutsjukvård. Internationellt administrerar akutläkare i flera länder propofolsedering med visad patientsäkerhet.  En akutläkardriven certifieringsprocess implementerades i Lund i november 2016.

(18 kommentarer)

Översikt

Behandlingen av patienter med svår hjärtsvikt kan förbättras - Eftersatt tillstånd som fortfarande underbehandlas 31

Hjärtsvikt är fortfarande ett eftersatt tillstånd med underbehandling med såväl läkemedel som elektriska apparater (devices) samt underremittering till behandling med mekanisk hjärtpump. Huvudmålen med behandlingen är reducerad morbiditet och mortalitet samt symtomlindring och förbättrad livskvalitet.

(3 kommentarer)

Fallbeskrivning

Bakteriemi med C perfringens – ovanligt men livshotande tillstånd 36

Vid tecken på infektion och samtidig hemolys bör infektion med C perfringens övervägas och behandling med betalaktamantibiotika i kombination med klindamycin eller metronidazol påbörjas snarast.

(1 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!