Annons Annons

Viktigt att se till totalkostnad för att hantera ökande patientvolymer

bild

Debatt 15 JAN 2020 Med ett ökande patienttryck är det angeläget att arbetet med att ta ett helhetsgrepp om vårdkostnaderna och att optimera verksamhets- och patientflöden på klinikerna ges högsta prioritet, skriver Pierfrancesco Mirabelli och medförfattare.

Kvalitetsredovisning av farmakologisk onkologi måste utvecklas

bild

Debatt 14 JAN 2020 Åke Andrén-Sandberg har studerat registerdata för pankreascancer och blev glatt överraskad över att fyra olika data kan ge en god bild av cancerkirurgins kvalitet. Men omvårdnaden mäts inte, de som inte blir opererade ses inte alls, och onkologin hamnar fullständigt under radarn.

Annons Annons

Replik till Socialistiska läkare: Mångfald kan minska behovet av privata sjukvårdsförsäkringar

bild

Debatt 20 JAN 2020 Läkarförbundet vill inte förbjuda privata sjukförsäkringar, men det är ett problem om de som har sådana försäkringar går före i kön eller tränger ut vård som andra patienter väntar på. Det skriver Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i denna replik på ett debattinlägg av Socialistiska läkare. (1 kommentar)

Slutreplik, standardiserade vårdförlopp: Glädjande att SLS förstår riskerna med standardiserade vårdförlopp

bild

Debatt 17 JAN 2020 Vi gläder oss åt att Svenska läkaresällskapet i sin replik till oss förstår riskerna med standardiserade vårdförlopp och finner det oroande att de ska breddas till fler diagnoser. Att professionsföreträdare deltar i arbetet betyder inte att professionen som helhet vill ha standardiserade vårdförlopp i nuvarande form, skriver Stella Cizinsky och medförfattare i sin slutreplik i debatten omstandardiserade vårdförlopp i LT.

Nyårskarameller

Signerat 14 JAN 2020 Läkarförbundet kommer att driva frågan in i kaklet för att regeringen och samarbetspartierna ska gå i land med de utlovade förbättringarna.

Replik till Måns Rosén: Organisatorisk kunskap om vården finns och bör beaktas

bild

Debatt 13 JAN 2020 Vi välkomnar interdisciplinära samarbeten för att tackla välfärdsutmaningar. Dessa behöver dock bygga på en ömsesidig förståelse av hur olika typer av kunskap kan användas. Det skriver tankesmedjan Leading Health Care i en replik till Måns Roséns debattinlägg i LT om behovet av forskning kring ledarskap i vården. (2 kommentarer)

SLF etiskt förpliktigat ta ställning mot privata sjukförsäkringar

bild

Debatt 10 JAN 2020 Läkarförbundet behöver ta tydlig ställning mot privata sjukförsäkringar. Principen om behovsbaserad, offentligt finansierad sjukvård är hotad, vilket gör att Läkarförbundet behöver arbeta för att vi även i framtiden ska kunna följa våra etiska principer, skriver styrelsen för Socialistiska läkare. (6 kommentarer)

Bristande kompetens om ACG-systemet ska åtgärdas

bild

Debatt 10 JAN 2020 Daniel Alexandersson och medförfattare verkar, i en debattartikel i Läkartidningen, komma till ungefär samma slutsatser som vi avseende ACG-systemets förtjänster och begränsningar. Det skriver Emil Johansson och medförfattare, som samtliga är knutna till koncernstab beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen. (2 kommentarer)

bild

Tätare uppdateringar behövs av riktlinjer vid astma och KOL

Debatt 03 JAN 2020 Behandling av patienter med astma och/eller KOL ska baseras på rekommendationer från Läkemedelverket. De senaste landvinningarna inom området måste återfinnas i dessa riktlinjer. Läkemedelsverket bör uppdatera riktlinjerna kontinuerligt, helst årligen, skriver Kjell Larsson och medförfattare. (2 kommentarer)

Oetiskt med screening när vi saknar mätbara positiva effekter

bild

Debatt 02 JAN 2020 Data från Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention har flera år i rad visat bekymmersamma resultat. Peter Bistoletti har flera förslag för en bättre balans mellan positiva och negativa effekter av screeningprogrammet för cervixcancer. (2 kommentarer)

Ökad förståelse för ACG-systemet är bättre än ekonomiska sanktioner

bild

Debatt 02 JAN 2020 Efter en granskning av diagnossättningen vid ett antal vårdcentraler inom Västra Götalandsregionen har ACG-systemet på nytt hamnat i fokus för en debatt bland vårdgivare i landet. Vi vill nyansera bilden av ACG och dess funktioner, skriver Daniel Alexandersson och medförfattare. (4 kommentarer)

SSRI-behandling av äldre med depression saknar evidens

bild

Debatt 30 DEC 2019 SSRI-behandling är inte mer effektiv än placebo vid pågående depression hos äldre, enligt en SBU-rapport från 2015. Rapporten svarar inte på om SSRI förhindrar återfall i depression bättre än placebo, skriver André Marx. (7 kommentarer)

Inget stöd för kontroll av Hp-status vid protonpumpshämmare

Debatt 23 DEC 2019 I en debattartikel i LT rekommenderas kontroll av Hp-status före insättande av protonpumpshämmare. Den studie det refereras till stöder dock inte att risken för magblödning skulle minska hos högriskpatienter som behandlas med dubbel trombocythämning om Hp-infektion eradikeras, skriver Expertgruppen för mag-tarmsjukdomar i Region Stockholm.

Replik till Expertgruppen för mag–tarmsjukdomar Nu kan vi med hjälp av kraftfulla bidrag täppa till ett kunskapshål

Debatt 23 DEC 2019 Eftersom Vetenskapsrådet och Hjärt–lungfonden vill bidra till en nationell studie för att klargöra om eradikering av Hp redan i det akuta skedet kan förebygga ökad blödningsrisk vid dubbel trombocythämning kan vi i Sverige täppa till detta kunskapshål, skriver Peter Benno och Per M Hellström i denna replik på ett debattinlägg i LT av Expertgruppen för mag–tarmsjukdomar i Region Stockholm. (2 kommentarer)

Nya lösningar krävs för att komma till rätta med vårdens problem

Debatt 18 DEC 2019 Mer resurser och satsning på primärvården har varit svaret på vårdens problem sedan 1980-talet. När nu problemen kvarstår, låt oss fundera på andra lösningar. Ett alternativ kan vara ett försäkringsbaserat system. Obamacare i USA eller sjukvårdssystemen i Nederländerna och Schweiz är då väl värda att titta närmare på, skriver Henrik Waldenström. (21 kommentarer)

God samverkan får patienterna att komma hem

Inledare 18 DEC 2019 Av artikeln framgår även läkarnas centrala roll i detta arbete. Om de, tillsammans med övriga personalgrupper, får möjlighet att arbeta fokuserat på att vårda patienterna i hemmet eller på boendet ger det resultat i form av färre inläggningar. ()

Apropå! Nationell infrastruktur för hälsodata – börja bygget nu

Debatt 17 DEC 2019 Regeringen bör omgående inrätta en nationell forsknings- och utvecklingsmiljö där Sveriges nya infrastruktur för hälsodata kan börja byggas. Dialog, samarbete och professionen i förarsätet är rätt väg framåt. Det finns inte tid för fler utredningar, skriver Fredrik Öberg. (5 kommentarer)

Annons Annons

Ett försök till saklig diskussion om fallrapporters vara eller inte vara

Debatt 17 DEC 2019 Om Etikprövningsmyndigheten vidhåller att fallrapporter ska etikprövas finns det starka skäl att överväga om regelverket eller tolkningen av det är verklighetsanpassat. Här finns utrymme för en risk–nyttabedömning, skriver Christer Sundström i denna slutreplik i debatten om fallbeskrivningar i LT. (1 kommentar)

Läkare kan leda utvecklingen framåt

Signerat 17 DEC 2019 Många läkare är utmärkta chefer, men många som i dag är chefer hade inte blivit det om det inte varit för att kollegor hade uppmanat dem att ta den rollen. (1 kommentar)

Apropå! Kvalitetsregister, organregister, etik och juridik

Debatt 16 DEC 2019 Självklart ska patienternas medverkan i forskning vara frivillig, men den borde icke desto mindre vara en del av samhällskontraktet, skriver Lars Jacobsson. Han konstaterar att dagens patienter får en alltmer effektiv vård tack vare att gårdagens patienter medverkat i forskningsprojekt. (1 kommentar)

Förtydliganden i debatten om standardiserade vårdförlopp

Debatt 12 DEC 2019 Syftet med vårdförlopp är att vi ska ha en jämlik, god och effektiv vård i hela landet. Vården ska utgå från den enskilda patientens behov, skriver Fredrik Lennartsson, Sveriges Kommuner och regioner, och Mats Bojestig, ordförande, Nationellt system för kunskapsstyrning, i detta inlägg i en aktuell debatt i Läkartidningen. ()

Annons Annons

Restnoteringar är oftast hanterbara

Debatt 11 DEC 2019 Johan Wallér, Sveriges apoteksförening, skriver i ett debattinlägg i LT att det utgör ett misslyckande att läkemedelsföretagen delvis inte kan leverera mediciner i tillräcklig mängd för de svenska behoven. Problemet kan delas upp i två delar: dels de internationella grundorsakerna, dels vad vi i Sverige kan göra för att bättre hantera konsekvenserna, svarar Anders Blanck, LIF – de forskande läkemedelsföretagen. (1 kommentar)

Miljöarbetet i regionerna bör samordnas och effektiviseras

Debatt 10 DEC 2019 Sveriges Kommuner och regioner har nyligen publicerat en rapport om miljöarbetet i regionerna för 2019. Det är glädjande att många regioner börjar göra klimatberäkningar. Men det finns ett större perspektiv som visar att detta arbete skulle kunna göras mycket effektivare, skriver Läkare för miljön. (3 kommentarer)

Fokusera på de verkliga orsakerna för att lösa läkemedelsbristen

Debatt 06 DEC 2019 Det är tydligt att industrin delvis misslyckats med sitt uppdrag att tillförlitligt leverera läkemedel till befolkningen. När läkemedel plötsligt inte går att få tag på kan varken vården, apoteken, myndigheter eller andra aktörer hjälpa patienterna, skriver Johan Wallér, vd, Sveriges apoteksförening. (3 kommentarer)

Komplementär och alternativ medicin – vad kan vi lära oss?

Signerat 04 DEC 2019 Kanske är KAM:s popularitet ett tecken på misslyckande hos skolmedicinen? Med stress, svår arbetsmiljö, dålig kontinuitet och  tidsbrist finns det inte alltid tid att motivera och förklara och göra patienten så delaktig i vården som patientsäkerhetslagen kräver. (1 kommentar)

Så vinner du pris som bästa handledare

Debatt 04 DEC 2019 Oskar Krakau, Nicole Laszlo och Erica Aldenbäck har under sin läkarutbildning stött på både bra och dåliga exempel på handledning. De levererar tips för den som vill »vinna pris« som bästa handledare. (1 kommentar)

Glömda svenska läkarstudenter behöver hjälp

Inledare 04 DEC 2019 Tidigare har det varit en fungerande lösning att förlägga sin AT till Sverige. Men när Sverige på hösten 2021 får en sexårig legitimationsgrundande utbildning ska AT successivt fasas ut. Därför finns en oro bland de svenska läkarstudenterna i Polen för att de inte kommer att kunna få AT i Sverige. ()

Genusmedicinsk kompetens måste säkerställas i nya läkarutbildningen

Debatt 03 DEC 2019 Behovet av genusperspektiv inom medicinsk utbildning har erkänts på regeringsnivå. Just nu fastställs kursplaner för den nya sexåriga läkarutbildningen. Genusmedicin måste bli en självklar del av läkarutbildningen, skriver Kvinnliga läkares förening. (3 kommentarer)

Biotininterferens kan ligga bakom felaktiga analysresultat

Debatt 03 DEC 2019 Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har nyligen varnat för risken för felaktiga analysresultat på grund av biotininterferens. FDA är särskilt oroat för interferens som ger falskt låga troponinresultat, skriver Anders Larsson. (1 kommentar)

Oroande att standardiserade vårdförlopp införs brett i vården

Debatt 02 DEC 2019 Författarna till en debattartikel i Läkartidningen uppmanar Läkarförbundet och Läkaresällskapet att omedelbart tillsätta en krisgrupp och utifrån etiska principer kräva att Sveriges Kommuner och regioner redovisar vilken evidens som finns för breddinförandet av standardiserade vårdförlopp. Här svarar Svenska läkaresällskapet. (3 kommentarer)

Fundamentet i läkargärningen riskerar att avskaffas

Debatt 02 DEC 2019 Fundamentet i läkargärningen, individuell utredning, diagnostik, behandling och etik håller på att ersättas med politiskt beslutade utredningspaket och standardiserade vårdförlopp, utan att någon diskussion eller involvering av professionen skett. (11 kommentarer)

Förbundet måste agera kraftfullt för att säkra tillgången till BT-platser

Debatt 29 NOV 2019 Robin Midhage och Hanna Liljebäck, ordförande respektive ledamot i Sylf Uppsala samt Torbjörn Karlsson, ordförande i Upplands allmänna läkarförening, kallar BT för en ödesfråga i en debattartikel i LT. Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation håller med. ()

Organisatoriska aspekter bör tas med i medicinska utvärderingar

Debatt 27 NOV 2019 Vi vet väldigt lite om hur ledarskap och olika organisationsformer påverkar vårdens resultat. Medicinsk utvärdering bör därför i större utsträckning inkludera organisatoriska aspekter, skriver Måns Rosén. (5 kommentarer)

Facket behövs om läkare ska få ha det bra

Inledare 27 NOV 2019 »Det är hårdare konkurrens om tjänsterna och fler nedskärningar är på gång, samtidigt som rekordstora studentkullar är på väg ut i yrkeslivet. För dem kan det bli en lång väntan på allmäntjänstgöring och osäkra underläkarvikariat.« ()

Annons Annons

Debattera i Läkartidningen!


Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.