Annons Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Så vinner du pris som bästa handledare

Debatt 04 DEC 2019 Oskar Krakau, Nicole Laszlo och Erica Aldenbäck har under sin läkarutbildning stött på både bra och dåliga exempel på handledning. De levererar tips för den som vill »vinna pris« som bästa handledare. (1 kommentar)

Genusmedicinsk kompetens måste säkerställas i nya läkarutbildningen

Debatt 03 DEC 2019 Behovet av genusperspektiv inom medicinsk utbildning har erkänts på regeringsnivå. Just nu fastställs kursplaner för den nya sexåriga läkarutbildningen. Genusmedicin måste bli en självklar del av läkarutbildningen, skriver Kvinnliga läkares förening. (1 kommentar)

Biotininterferens kan ligga bakom felaktiga analysresultat

Debatt 03 DEC 2019 Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har nyligen varnat för risken för felaktiga analysresultat på grund av biotininterferens. FDA är särskilt oroat för interferens som ger falskt låga troponinresultat, skriver Anders Larsson. (1 kommentar)

Oroande att standardiserade vårdförlopp införs brett i vården

Debatt 02 DEC 2019 Författarna till en debattartikel i Läkartidningen uppmanar Läkarförbundet och Läkaresällskapet att omedelbart tillsätta en krisgrupp och utifrån etiska principer kräva att Sveriges Kommuner och regioner redovisar vilken evidens som finns för breddinförandet av standardiserade vårdförlopp. Här svarar Svenska läkaresällskapet. (2 kommentarer)

Fundamentet i läkargärningen riskerar att avskaffas

Debatt 02 DEC 2019 Fundamentet i läkargärningen, individuell utredning, diagnostik, behandling och etik håller på att ersättas med politiskt beslutade utredningspaket och standardiserade vårdförlopp, utan att någon diskussion eller involvering av professionen skett. (6 kommentarer)

Förbundet måste agera kraftfullt för att säkra tillgången till BT-platser

Debatt 29 NOV 2019 Robin Midhage och Hanna Liljebäck, ordförande respektive ledamot i Sylf Uppsala samt Torbjörn Karlsson, ordförande i Upplands allmänna läkarförening, kallar BT för en ödesfråga i en debattartikel i LT. Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation håller med. ()

Organisatoriska aspekter bör tas med i medicinska utvärderingar

Debatt 27 NOV 2019 Vi vet väldigt lite om hur ledarskap och olika organisationsformer påverkar vårdens resultat. Medicinsk utvärdering bör därför i större utsträckning inkludera organisatoriska aspekter, skriver Måns Rosén. (5 kommentarer)

Kan rotavirusvaccin förhindra eller fördröja insjuknandet i typ 1-diabetes?

Debatt 26 NOV 2019 Fynd i flera studier tyder på att rotavirusvaccin skyddar mot, eller i vart fall skjuter upp, insjuknandet i typ 1-diabetes. Kan fynden bekräftas innebär de förstärkta argument för att införa och underhålla rotavirusvaccination i hela Sverige, skriver Leif Gothefors och Göran Wadell. (2 kommentarer)

Myndighet missar målet i kampanj för att minska fallrisk hos äldre

Debatt 25 NOV 2019 I syfte att minska fallrisken hos äldre varnar Socialstyrelsen i kampanjen »Balansera mera« för läkemedelsgrupper som påstås öka risken för fall. Det vetenskapliga underlaget är dock bristfälligt, och nyttan av flera av läkemedlen är otvivelaktig. Socialstyrelsen gör därför sannolikt mer skada än nytta, skriver Peter Nordström och medförfattare. ()

Viktigt ta hänsyn till läkemedel vid bedömning av fallrisk

Debatt 25 NOV 2019 Peter Nordström och kolleger ifrågasätter i sitt debattinlägg i Läkartidningen material kring läkemedel som finns med i Socialstyrelsens kampanj »Balansera mera«, som har som syfte att förebygga fallolyckor. Här svarar Socialstyrelsen. ()

Downs syndrom – studier lyfter fram kostnaderna för familjerna

Debatt 21 NOV 2019 Studier från Sydkorea och Mexiko behandlar incidensen av barn födda med Downs syndrom, men belyser samtidigt de kostnader som drabbar familjerna. I länder med ett skattefinansierat sjukvårdssystem som går med underskott måste en allt större del av kostnaderna förr eller senare överföras på familjerna, skriver Lars Breimer. (2 kommentarer)

Tio »väsentliga aktiviteter« framtagna för läkarprogrammen

Debatt 20 NOV 2019 Den nationella arbetsgruppen för förtroende­baserade professionella aktiviteter inom läkarprogrammen redogör på debattplats för tio nya så kallade EPA, väsentliga aktiviteter, som studenterna ska träna på under framför allt den patientnära delen av utbildningen. ()

Vid resistensbestämning av bakterier – våga lita på I-gruppen

Debatt 19 NOV 2019 Inom det nya SIR-systemet bör klinikern lita på preparat i I-gruppen. »I« bör tas som en uppmaning att inte välja bort preparatet utan att i stället öka exponeringen, skriver Robin Razmi och medförfattare. ()

Bastjänstgöringen – en ödesfråga

Debatt 18 NOV 2019 Läkarförbundet måste agera kraftfullt för att säkra tillgången till BT-platser. AT och BT får inte hamna i konkurrens om resurser. Båda är nödvändiga för att trygga tillgången till framtidens specialister, anser företrädare för Sylf Uppsala och Upplands allmänna läkarförening. ()

Studien välkomnas, men analysen har metodologiska svagheter

Debatt 15 NOV 2019 Vi vill gärna se en studie som nyligen publicerades i Läkartidningen som startskottet för en mer initierad debatt om nätläkare i Sverige. Dessvärre lider analysen av metodologiska svagheter, skriver Mårten Blix, Institutet för näringslivsforskning, och Björn Ekman, Lunds universitet. ()

Vi finner inte mycket nytt av substans i kritiken av vår studie

Debatt 15 NOV 2019 Lina Maria Ellegård och Gustav Kjellsson finner inte mycket av substans i kritiken av den studie av nätvårdsanvändare de publicerat i Läkartidningen i sin replik på debattinlägget av Mårten Blix, Institutet för näringslivsstudier, och Björn Ekman, Lunds universitet. ()

»Etiskt dilemma« är ofta en fråga om bristande kommunikation

Debatt 14 NOV 2019 En artikel under vinjetten Etik & läkarroll i LT tar upp fyra fall som illustrerar att läkaren måste kunna kommunicera effektivt med sina patienter. Detta är ett nödvändigt villkor och handlar inte, vilken är författarens angreppsvinkel, om etiska överväganden, skriver Lars Breimer. (1 kommentar)

Den goda kommunikationen finns inte alltid där

Debatt 14 NOV 2019 Jag tror fortsatt att de dilemman som beskrivs i min artikel i LT har etisk relevans i sjukvården, skriver Joar Björk i denna slutreplik till Lars Breimer. ()

Vägen ut ur vårdkrisen går åt vänster

Debatt 14 NOV 2019 Vi har länge varnat för konsekvensen av nedskärningar, privatiseringar och snedfördelning av vårdresurser till de friskaste. Högerns tid vid det vårdpolitiska rodret måste efter NKS-haveriet vara över – vägen framåt går åt vänster, skriver medlemmar i Socialistiska läkare. (3 kommentarer)

Apropå! Livslångt lärande och kortad läkarutbildning

Debatt 11 NOV 2019 Tord Bergmark ställer sig frågan om huruvida den nu starka betoningen av livslångt lärande ses som en kompensation för den förkortade läkarutbildningen. (4 kommentarer)

Patientens tillit börjar med ledningens tillit till professionen

Debatt 08 NOV 2019 Tillit till läkarna och andra vårdprofessioner är sjukvårdssystemets största tillgång. Dess betydelse kan inte överskattas. Antalet studier om tillit har ökat explosionsartat, och en ny insikt är att tilliten måste börja inom politiken, i chefsleden och i staber, skriver Louise Bringselius och Björn Eriksson. (3 kommentarer)

Våra råd bygger ofta på en värdering av risk och nytta

Debatt 05 NOV 2019 Dessvärre finns det oönskade ämnen i många livsmedel. Vi måste på klokast möjliga sätt välja och variera valet av mat för att minska hälsoriskerna så mycket som möjligt, skriver Rickard Bjerselius, toxikolog vid Livsmedelsverket, i denna replik på debattinlägget i LT om verkets råd gällande bland annat vissa margariner. ()

Bör hårt raffinerat och omestrat margarin verkligen kallas nyttigt?

Debatt 05 NOV 2019 Som dietister och läkare ställer vi oss frågande till att Livsmedelsverket rekommenderar nyckelhålsmärkt matfett på smörgåsen, vilket även inkluderar flera hårt raffinerade margariner, skriver Anna Ståhlberg och medförfattare. ()

Transplantation och transparens

Debatt 04 NOV 2019 En ny donationsutredning har presenterat sitt betänkande. I utredningen föreslås bland annat upphävd vetorätt för närstående och utvidgade möjligheter till donation. Flera av förslagen i utredningen bör kommenteras, anser Kristina Söderlind Rutberg. ()

Injektionsrum är del av en kunskapsbaserad narkotikapolitik

Debatt 01 NOV 2019 Vi vill se en kunskaps- och evidensbaserad svensk narkotikapolitik och ser fram emot den dag då Sveriges läkarförbund delar vår strävan. Injektionsrum för drogberoende personer kan vara en del i en sådan politik, skriver Fredrik Leijerstam. ()

Modellen är varken hållbar eller försvarbar i längden

Debatt 31 OKT 2019 Att låta unga läkare arbeta som sjuksköterskor, i stället för inom det yrke de studerat till, ökar inte sannolikheten för att våra kollegor väljer att stanna kvar i vården. Det skriver företrädare för Sylf och SLF student apropå en debattartikel om underläkarledda vårdlag. (2 kommentarer)

Underläkarlett vårdlag klarar verksamheten vid sjuksköterskebrist

Debatt 29 OKT 2019 Konceptet »underläkarlett vårdlag« vid Norrtälje sjukhus blev en lyckad sommarsatsning som till och med belönades med »Dagens ros« i lokaltidningen. Det konstaterar Jan Bergman och Sune Forsberg. (2 kommentarer)

Erysipelas – behandla alltid med penicillin

Debatt 29 OKT 2019 Två nyligen publicerade svenska studier visar tydligt att betahemolytiska streptokocker är den absolut vanligaste etiologin till erysipelas. Detta tillstånd ska därför behandlas med penicillin, skriver Magnus Rasmussen och Björn K G Eriksson. (4 kommentarer)

Därför anmäler vi Sverige till EU-kommissionen

Debatt 24 OKT 2019 Läkarförbundet anmäler Sverige till EU-kommissionen för överträdelse av yrkeskvalifikationsdirektivet. Anledningen är att Sverige inte uppfyller de krav som ställs på medlemsstaterna om fortbildning för läkare. ()

Försäkringskassan: Nu finns ett nytt läkarutlåtande för livränta

Debatt 23 OKT 2019 Försäkringskassans arbete med att minska riskerna för rättsförlust inom arbetsskadeförsäkringen har resulterat i ett nytt läkarutlåtande som förväntas minska behovet av skriftliga kompletteringar, skriver företrädare för Försäkringskassan. ()

Debattera i Läkartidningen!


Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.